Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie na przycisk „wyrażam zgodę”. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być cofnięte w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W portalu statystyka.org.pl

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – informujemy o zasadach przetwarzania przez statystyka.org.pl, zwany w dalszej części portalem danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Skrok (adres: ul. Laskowa 29, 86-005 Zielonka, adres email: statystyka@statystyka.org.pl

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania portalu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z portalem mailowo: statystyka@statystyka.org.pl

3. Podstawa prawna

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Cele przetwarzania

Dane są przetwarzane w celach analizy ruchu na portalu. Są udostępniane firmom Google.

5. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z portalem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest portal.

6. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu:

prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii ,
prawo do żądania sprostowania(poprawienia) swoich danych,
prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Prawo wniesienia skargi

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez portal Pani/Pana danych. Portal przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla portalu ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Prawo cofnięcia zgody

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy, wskazany powyżej.

11. Informacja o dobrowolności podania danych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Podziel się naszą stroną na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Blip
  • Wykop
  • Digg
  • Gadu-Gadu Live
  • Śledzik
  • RSS
  • Dodaj do ulubionych